ארגון עובדי מזרחי טפחות

הועד הארצי

פסק בוררות בתביעתנו בנושאי ערך שעה נוספת ושעת פיצול

אל הפסק המלא- קליק

רקע – בשנת 2012 ניהל הוועד מו"מ בעניין השעות הנוספות של הדירוג הניהולי בסניפים העושים שעות נוספות מעבר למוסכם.
בסופה של אותה שנה התברר עוד לוועד העובדים שגם ערך השעות הנוספות אינו משולם ע"פ החוק.
מבלי להיכנס לעובי הקורה בהגדרת הסעיף בחוק, הפשט, ערך שעה לעניין שעות נוספות יכלול את כל רכיבי השכר המשולמים מידי חודש
להוציא, החזר הוצאות ותשלומים שנתיים.
התנהל מו"מ במהלך שנת 2013, במהלך המו"מ וללא הסכמת הוועד פרסם הבנק את רכיבי השכר שיכללו בערך השעה ולמפרע רק מינואר 2013.

בוררות – לאור האמור לעיל, החליט ועד העובדים להעביר את הנושא לבוררות. הנושאים שעמדו על הפרק, הוספת הרכיבים הבאים לערך השעה,
השתתפות ביטוח הבריאות, גמול רכב ופיצול. לעניין הפיצול ולמען הזהירות דרש ועד העובדים שבמקרה של דחיית סעיף זה, לחילופין יהיה על הבנק
לשלם לעובדים (הזכאים), הפרשים בהשלמת שכר המינימום למפרע וכן להפסיק מלהכליל סעיף זה בחישוב ההשלמה לשכר המינימום.
בנוסף, דרש ועד העובדים לקבוע ערך אחיד הן לעניין השעות הנוספות והן לעניין הפיצול והכל רטרואקטיבית ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

פסיקת הבוררים:

תשלום למפרע בגין שעות נוספות בדירוג הפקידותי

הבוררים הגיעו למסקנה שיש להטיל על הצדדים "אחריות משותפת" לטעות, כאשר הבנק יישא באחריות כפולה וישלם שני שליש (66.6%) מהפרשי התשלומים בגין הטעות.

מניין השעות הנוספות

התקבלה דרישת הועד למנות את השעות הנוספות החל מהשעה ה–40 ולא כפי שדרש הבנק מהשעה ה-44.

התיישנות

ההתיישנות תחול אך ורק על תביעות שלפני חודש מאי 2006.

גמול רכב

נדחתה דרישת הועד לכלול את הרכיב בערך השעה.

השתתפות בביטוח הבריאות

התקבלה דרישת הועד והרכיב ייכלל בערך השעה.

פיצול, לעניין ערך שעה

כאמור לעיל דרש ועד העובדים להכליל סעיף זה בערך השעה. היה ותידחה דרישתנו, דרשנו לחילופין להסיר את הרכיב מחישוב שכר המינימום ולבצע השלמת שכר לעובדים הזכאים ולמפרע. הבוררים פסקו כי הרכיב לא ייכלל בערך השעה. יחד עם זאת, הבנק יחשב את שכרם של העובדים ללא רכיב הפיצול מחודש מאי 2006 (תקופה ההתיישנות), ויזכה את כל העובדים הזכאים בהשלמה לשכר המינימום.

תשלום שעות נוספות גלובליות (שנ"ג)

המדובר בעובדים מהדירוג הניהולי בסניפים שקיבלו שנ"ג, הבנק ישלם לעובדים את כל השעות הנוספות שבוצעו בפועל מהשעה ה – 40, ע"פ המפתח הבא: על כל השעות הנוספות מאז 2013 יתוגמלו על פי ערך שעה הכולל את כל הרכיבים ובפיצוי מלא. על השעות הנוספות מלפני 2013 ועד למאי 2006 ע"פ העיקרון של אחריות חלקית, היינו 66.6% על ההפרש שבין ערך שעה המבוסס על שכר משולב ועידוד, ובין ערך השעה החדש. "אין לקזז תשלום ששולם ביתר," כפי שביקשה הנהלת הבנק. במעבר של עובד מהדירוג הניהולי, מסניף מפוצל לסניף ללא פיצול, העובד ימשיך לקבל פיצוי גלובלי תמורת ש"נ הנגזרות מערך השעה החדש. בגין העבר, הבנק יערוך תחשיב ע"פ ערך השעה החדש ויזכה את העובדים (66.6%) ובגבולות תקופת ההתיישנות, ובנוסף יש לשלם על כל שעה נוספת שבוצעה מעבר לשעות שבוצעו בגין הפיצול הגלובלי. תביעת הבנק לקיזוז נדחתה.

פיצול גלובלי- דירוג ניהולי מטה

הבנק יחשב את ערך השעה מחדש ויכלול בו את כל הרכיבים כפי שנקבע. הבנק רשאי להקטין בהתאמה את השעות הנוספות, מבלי להקטין את התמורה הכספית שהתקבלה מהפיצוי הגלובלי. בגין העבר, העובדים יפוצו ע"פ ערך השעה החדש וע"פ העיקרון של אחריות חלקית (66.6%) ולמפרע מחודש מאי 2006. גם על שעות נוספות שמעבר למכסה "תביעת הבנק לקיזוז נדחית"

פיצול

תביעתנו להשוואת ערך שעת פיצול לערך שעה נוספת, נדחתה.

סוף דבר
ערך השעה לשעה נוספת גדל בכ – 30% מאז הגילוי שלנו בסוף 2012.
תוספת הפיצול, הוצאה מהחישוב לשכר המינימום.
רטרואקטיביות מחודש מאי 2006.
פסיקת הבוררים, תשיב לעובדי הבנק עשרות מיליוני שקלים חדשים כולל ריבית והצמדה.

עניין נוסף
הנהלת הבנק טענה לחוסר סמכותם של הבוררים לפסוק בעניינם של העובדים שפרשו. ועד העובדים מנגד, ביקש לקדם את הליך הבוררות ולא להיכנס בשלב זה לשאלה המשפטית בעניין הסמכות ושמר לעצמו את הזכות לתבוע בעתיד. על אף זאת, מצאו לנכון הבוררים להתייחס בסיפא של פסק הבוררות לעניין זה, להלן הציטוט מפסק הבוררות: "אנו סבורים שמן הצדק יהיה להחיל על עובדים אלה את תוצאות הפסק על כל רכיביו……".

פנינו לבנק בבקשה להחיל את הפסיקה כבר עכשיו, להודיענו מתי יבוצעו וישולמו ההפרשים, לתת לעובדים פירוט מלא של ההפרשים ולהשיבנו מה בדעתם לעשות לגבי העובדים שפרשו או סיימו את עבודתם בבנק ועבדו בתקופה הרלוונטית.

– פסק הדין נמצא באתר הארגון ובימים הקרובים יועלה גם לאפליקציה.

התקבל פסק הדין בעניין תביעתנו לערך שעה ופיצול   אל פסק הבוררים- קליק

 

isha0317
חדש. הצעת הביטוח הסיעודי. הראל . 09-16 בדף הביטוח- בקליק


המידעון החדש - יולי 2016! מעודכנים בזמן אמיתי בנושאים החשובים לנו. הקליקו


מידעון אוקטובר 2015

מידעון יולי 2015

מידעון יוני 2015

מידעון פברואר 2015

מידעון ינואר 2015